Δ. ΟΡΓ. Α 1071096 /01-06-2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη συμπλήρωση και τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 4738), ως προς τη συμπλήρωση και τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή της ΑΑΔΕ

 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την υπό έκδοση απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 όμοια, από δημοσιεύσεως, ως εξής:

Συμπληρώνουμε και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Η΄- Υπηρεσίας myAADElive Αττικής και Θ΄- Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι στη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία.

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων εμπίπτουν: 

Άμεσα:

1. Πολιτικά κόμματα, συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων και συνδυασμοί ανεξάρτητων υποψηφίων.

2. Οι κατωτέρω Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ:

α) Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.)

β) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.):

βα) Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.)

ββ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.ΥΠΟ.) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ..

γ) Διευθύνσεις: γα) Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.), γβ) Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.).

Έμμεσα: α) Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.):

αα) Δ.Ο.Υ. και

αβ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Λ..

β) Λοιπές εμπλεκόμενες, ανά περίπτωση, Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και φορείς εκτός ΑΑΔΕ.