Δ. ΟΡΓ. Α 1121847 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (B’ 4738), ως προς τη σύσταση δύο (2) Γενικών Διευθύνσεων, με τίτλους «Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)» και «Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)», τον καθορισμό των στρατηγικών σκοπών, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, τη μεταφορά σε αυτές και στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) οργανικών μονάδων της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή και την παύση λειτουργίας της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ. και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 όμοιας (Β' 142), ως προς τoν καθορισμό των οργανικών θέσεων Υπηρεσιών των ως άνω Γενικών Διευθύνσεων, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού θέματος, που αφορά στις εν λόγω Υπηρεσίες.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 4738), ως προς τη σύσταση δύο (2) Γενικών Διευθύνσεων, τον καθορισμό των στρατηγικών σκοπών, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, τη μεταφορά σε αυτές, καθώς και στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ.) οργανικών μονάδων της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή και την παύση λειτουργίας της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ. και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 όμοιας (Β΄142), ως προς τoν καθορισμό των οργανικών θέσεων Υπηρεσιών των ως άνω Γενικών Διευθύνσεων, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού θέματος.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την υπό έκδοση απόφαση, τροποποιούνται, οι αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, υπό στοιχεία:

I.  Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β΄4738) και ειδικότερα:

1) από 6/2/2023: α) Συνιστώνται: αα) δύο (2) Γενικές Διευθύνσεις, με τίτλους «Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)» και «Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)» και καθορίζονται οι στρατηγικοί σκοποί, η δομή, οι αρμοδιότητές τους και οι κλάδοι από τους οποίους δύνανται να προέρχονται οι Προϊστάμενοι αυτών και των οργανικών τους μονάδων, στην πρώτη εκ των οποίων ανατίθεται ο άξονας των επιτελικών και κανονιστικών αρμοδιοτήτων της Φορολογικής Διοίκησης, ενώ στη δεύτερη, ο επιχειρησιακός βραχίονας αυτής, ββ) τέσσερις (4) Διευθύνσεις, δύο (2) στη Γ.Δ.Φ., με τίτλους «Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.)» και «Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.)» και δύο (2) στη Γ.Δ.Φ.Λ., με τίτλους «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.)» και «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.)» και καθορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι, η δομή και οι αρμοδιότητές τους, γγ) δύο (2) Αυτοτελή Τμήματα, ένα (1) σε κάθε μία από τις ως άνω Γενικές Διευθύνσεις, απευθείας υπαγόμενα στους Προϊσταμένους αυτών, με τίτλο «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.)» και καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους και δδ) ένα (1) Τμήμα στη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.), με τίτλο «Τμήμα Ε΄-Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» και καθορίζονται οι αρμοδιότητές του.

β) Μεταφέρονται στις ως άνω Γενικές Διευθύνσεις, καθώς και στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) οργανικές μονάδες της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και απευθείας υπαγόμενες στον Διοικητή.  

γ) Παύει η λειτουργία της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ., των Διευθύνσεων Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) και Εισπράξεων και Επιστροφών (Δ.Ε.Ε.) και του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) αυτής, καθώς και του Τμήματος ΙΑ΄- Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ.ΕΛ..

2) από δημοσιεύσεως της υπό έκδοση απόφασης, ανακαθορίζεται η έδρα των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.), 1ου έως και 4ου, Αττικής.

II. Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β΄142), από 6/2/2023, ως προς τον καθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ. και των Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Λ., καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών Τελωνειακών Σχέσεων (Α.Τ.ΔΙ.Τ.Σ.) της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ..

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άμεσα: 1) Γενικές Διευθύνσεις: α) Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), β) Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), γ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), δ) Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) και ε) Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.).

2) Διευθύνσεις: α) της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Δ.Φ.Δ., β) Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), γ) Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), δ) Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), ε) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., στ) της Γ.Δ.Ο.Υ.. 3) Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Έμμεσα: 1) Διευθύνσεις: α) Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.), β) Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.), γ) Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημίας (ΦΟ.Τ.Α.).