Δ. ΟΡΓ. Δ 1051169 ΕΞ 2021

Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο.