ΔΕΦΚΦ Γ 1138995 ΕΞ 2018

Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Γ.Π./Δ2β/οικ. 39190/22.05.2018 Εγκυκλίου Διαταγής του Υπουργείου Υγείας «Οδηγίες για την Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016 (ΦΕΚ 174/τ. Α’/2016) ως προς την κατασκευή, πώληση, προβολή, παρουσίαση των προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και συναφών προϊόντων».