Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την υπό έκδοση απόφαση:

1.- τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738), απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς:

α) τη μεταφορά:

αα) ογδόντα έξι (86) κενών οργανικών θέσεων  μόνιμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από τον κλάδο ΠΕ Εφοριακών στον κλάδο ΠΕ Χημικών και

ββ) της μίας (1) υφιστάμενης, κενής, οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών στον κλάδο ΤΕ Τελωνειακών.

β) την αντικατάσταση των άρθρων 65, 66 και 67 αυτής, λόγω επικαιροποίησης και συμπλήρωσης, ύστερα από :

αα) τα οριζόμενα στην περ. α’ και

ββ) την αυτοδίκαιη μετατροπή αριθμού οργανικών θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, επειδή κενώθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 της ως άνω τροποποιούμενης απόφασής μας ή λόγω της μεταφοράς θέσεων από κλάδο ή ειδικότητα σε άλλο κλάδο ή άλλη ειδικότητα, εξαιτίας μετάταξης υπαλλήλων εντός της ΑΑΔΕ και από άλλον φορέα προς αυτήν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2.- Καθορίζουμε δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα επτά (14.857) οργανικές θέσεις προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και μία (1) θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή αυτής και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις, καθώς και διακόσιες εξήντα μία (261) θέσεις, επιπλέον, που παραμένουν αδιάθετες για μελλοντική κατανομή σε Υπηρεσίες της Αρχής.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων εμπίπτουν: 

Άμεσα: Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

Έμμεσα: Λοιπές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.