Δ.ΟΡΓ.Α 1054165 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022 (Β΄ 1702) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και εν γένει την ισχύ των οριζομένων σε αυτήν.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022 (Β΄ 1702) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) και των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την υπό έκδοση απόφαση ανακαθορίζεται, από 27/06/2022 σε 29/07/2022:

α) ο χρόνος έναρξης λειτουργίας:

αα) των έξι (6) Περιφερειακών Ελεγκτικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλους «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «3ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «4ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)» και «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και

ββ) της Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης,

β) η ημερομηνία μετονομασίας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γ.Δ.Φ.Δ. σε Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και

γ) η ημερομηνία ισχύος εν γένει των διατάξεων αυτής.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων εμπίπτουν:

Άμεσα:  1) Γενικές  Διευθύνσεις ΑΑΔΕ: α) Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), β) Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), γ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και δ) Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), 2) Διευθύνσεις: α) Ελέγχων (Δ.ΕΛ.), β) Εισπράξεων και Επιστροφών (Δ.Ε.Ε.), γ) Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), δ) της Γ.Δ.Ο.Υ, ε) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και στ) Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.), 3) Αυτοτελή Τμήματα: α) Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., β) Υποστήριξης (Α.Τ.ΥΠΟ.) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., γ) Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.) της Γ.Δ.Ο.Υ., δ) Ασφάλειας (Α.Τ.Α) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και ε)  Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας (Α.Τ.Σ.ΜΕ.Δ.Ε.), 4) Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, 5) Φορολογικές Περιφέρειες, 6) Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και  7) οι κατηγορίες φορολογουμένων: Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες.

Έμμεσα: Λοιπές εμπλεκόμενες, ανά περίπτωση, Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ