Δ.ΟΡΓ.Α 1089797 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022 (Β’ 1702) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022  απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (Β΄ 1702).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την υπό έκδοση απόφαση προβλέπεται ρητά η δυνατότητα ανάθεσης, από τον Προϊστάμενο Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), υποθέσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας τους ή θα εκδοθούν μέχρι και την 31.12.2022, μεταξύ των Υποδιευθύνσεων αυτού, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην υποπαρ. II της  παρ. 5  του άρθρου 47Α της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄4738).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων εμπίπτουν: 

Άμεσα: 1) Γενικές  Διευθύνσεις ΑΑΔΕ: α) Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), β) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), 2) Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης,

3) Διευθύνσεις: α) Ελέγχων (Δ.ΕΛ.), β) Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.), γ) Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.), 4) Φορολογικές Περιφέρειες

Έμμεσα:

Αυτοτελή Τμήματα: α) Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., β) Υποστήριξης (Α.Τ.ΥΠΟ.) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ..