Δ.ΟΡΓ.Α 1093958 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη μετονομασία της Διεύθυνσης Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων Τμημάτων αυτής, τον τρόπο λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ. και τη συμπλήρωση διατάξεων λοιπών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Ιωαννίνων, Άρτας, Μεσολογγίου και Αγρινίου.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) και ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Ιωαννίνων, Άρτας, Μεσολογγίου και Αγρινίου.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την υπό έκδοση απόφαση:

1.     α) μετονομάζεται η «Διεύθυνση Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.)» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) σε «Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών (Δ.Ε.Ε.)» και β) ανακαθορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι αρμοδιότητες  του Τμήματος Δ’ - Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών αυτής, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπρόθεσμη καταβολή επιστροφών, καθώς και του Τμήματος Γ΄- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130).

2.     ανακαθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ. και συμπληρώνονται οι διατάξεις που αφορούν στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη και αποτελεσματικότερη λειτουργία Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
 
3.     ανακαθορίζεται η χωρική αρμοδιότητα των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Ιωαννίνων, Άρτας, Μεσολογγίου και Αγρινίου, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή και ποιοτική εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την προστασία και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου. 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων εμπίπτουν:  
Άμεσα: 
1. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.):
α) Διεύθυνση Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.), β) Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) γ) Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, δ) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), ε) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), στ) Δ.Ο.Υ. Α΄Τάξεως, καθώς και  Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου και  Άρτας.

2.Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.): Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.)

3. Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.): Διεύθυνση Οργάνωσης - Τμήμα Δ’

4.Φορολογούμενοι που υπάγονται στις: α) Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, β) Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, γ) Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου και δ) Δ.Ο.Υ. Άρτας.