Δ.ΟΡΓ.Α 1109098 ΕΞ2023 /06-09-2023

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β’ 3886) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και της υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β’ 2153, διόρθωση σφάλματος Β’ 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών.

Περίληψη Απόφασης

 Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β΄ 3886) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και της υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β’ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
                                     
Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την υπό έκδοση απόφαση, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι εν θέματι αποφάσεις, λόγω των οργανωτικών μεταβολών που προκύπτουν, κυρίως, από τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 (Β΄ 4091) όμοιας, με σκοπό τον σαφή καθορισμό αρμόδιων οργάνων της Αρχής και κατ΄ επέκταση τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. 
Η υπό έκδοση απόφαση θα ισχύει από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-7-2023 (Β΄ 4772) απόφαση, πλην της περίπτωσης με α/α 51 της υποπαρ. Ι. της παρ. Α΄ αυτής, η οποία αφορά στην περ. 163 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 τροποποιούμενης απόφασης και ισχύει από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μέχρι και την προηγούμενη των οριζόμενων στην ως άνω απόφαση ημερομηνιών για εκάστη Υπηρεσία, κάθε μία εξ αυτών εξακολουθεί να λειτουργεί με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ2022/20-07-2022 (Β΄3886) απόφαση.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων εμπίπτουν:  
Άμεσα: 1) Γενικές Διευθύνσεις: α) Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), β) Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) και γ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), 2) Διευθύνσεις: α) της Γ.Δ.Φ., πλην της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.), β) της Γ.Δ.Φ.Λ., πλην της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και γ) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.: γα) Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.), γβ) Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) και γγ) Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.), 3) Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής, 4) Δ.Ο.Υ. του νομού Αττικής και Δ.Ο.Υ. Σάμου, 5) ΕΛ.ΚΕ. του νομού Αττικής, 6) Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.) και 7) Αυτοτελή Τμήματα: α) Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Λ., β) Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ. και γ) Υποστήριξης (Α.Τ.ΥΠΟ.) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ..
Έμμεσα: Λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και φορείς εκτός ΑΑΔΕ.