ΔΤΔ Γ 1034433 ΕΞ 2023 /10-03-2023

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2023/427 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Κοινοποίηση διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 2023/427 του Συμβουλίου σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν, λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα κοινοποιούνται τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν, λόγω ενεργειών της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ειδικότερα, αφορά μέτρα απαγορεύσεων – περιορισμών, κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων. Επισημαίνεται ότι τα μέτρα είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα TARIC και συνδεδεμένα με τους κωδικούς εμπορευμάτων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα απευθύνεται στους τελωνειακούς υπαλλήλους ελέγχου και επιβολής των απαγορεύσεων-περιορισμών, στους υπαλλήλους με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής των τελωνειακών διαδικασιών και στους οικονομικούς φορείς που συναλλάσσονται με τις τελωνειακές αρχές.