ΔΤΔ Γ 1053068 ΕΞ 2022

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/879 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγίες σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν λόγω ενεργειών της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ειδικότερα, αφορά μέτρα απαγορεύσεων – περιορισμών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων. Επισημαίνεται ότι τα μέτρα είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα TARIC και συνδεδεμένα με τους κωδικούς εμπορευμάτων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα απευθύνεται στους τελωνειακούς υπαλλήλους ελέγχου κι επιβολής των απαγορεύσεων-περιορισμών, στους υπαλλήλους με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής των τελωνειακών διαδικασιών, στους οικονομικούς φορείς που συναλλάσσονται με τις τελωνειακές Αρχές.