Ε. 2004 /23-01-2023

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για την καταβολή ενισχύσεων μέσω συστήματος «voucher» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4918/2022 (Α΄68)

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4918/2022 (Α΄68), όπως ισχύουν.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα αναφορικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για την καταβολή ενισχύσεων μέσω «voucher» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4918/2022 (Α΄68), όπως ισχύουν.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις δικαιούχοι των «voucher» του άρθρου 10 του ν. 4918/2022.