Ε. 2013 /14-03-2023

Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 7 της ΠΟΛ 1180/2016 (Β'4086) Απόφασης, όπως αυτή προστέθηκε με την Α.1094/2022 (Β' 408)