Ε. 2014 /17-02-2022

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1204/2018 με θέμα «Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α' 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές.

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τροποποίηση της εγκυκλίου που αφορά ενημέρωση των υπόχρεων προσώπων αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχετικά με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις του ως άνω νόμου, καθώς και τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Τροποποίηση της εγκυκλίου ΠΟΛ.1204/2018 με θέμα: «Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α΄ 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές», ως προς την πρόβλεψη περιόδου έξι μηνών για τη συμμόρφωση των υπόχρεων με τις διατάξεις του ν.4557/2018.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 και της περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4557/2018 υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.