Ε. 2016 /22-03-2023

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων κρασιού μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος αφορά στην παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με τις διαδικασίες και διατυπώσεις που απαιτούνται για την αποστολή προϊόντων κρασιού από οινοπαραγωγούς της χώρας μας προς άλλα κ-μ, καθώς και την παραλαβή προϊόντων κρασιού από οινοπαραγωγούς άλλων κ-μ στο εσωτερικό της χώρας μας.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων κρασιού μεταξύ κρατών - μελών, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους και διακινούνται προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους, προκειμένου να παραδοθούν σε αυτό για εμπορικούς σκοπούς. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, παρέχονται διευκρινίσεις, σχετικά με την αποστολή των προϊόντων κρασιού από τους μικρούς οινοπαραγωγούς οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 71 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα [ν.2960/2001(Α΄265)].

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά:
α) στους επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής κρασιού (οινοπαραγωγούς),
β) στις τελωνειακές αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, με το οποίο καθορίζονται οι διαδικασίες διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε..