Ε. 2018 /23-02-2022

Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4607/2019 (Α’ 65).

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4607/2019 (Α’ 65).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 66 του ΚΦΕ με σκοπό την αποτροπή της φοροαποφυγής των εγχώριων εταιρειών μέσω της μεταφοράς των εσόδων τους σε χώρες με χαμηλή φορολογία, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου για τον χαρακτηρισμό μίας Ελεγχόμενης Αλλοδαπής, Εταιρείας (ΕΑΕ), οι κανόνες υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος της ΕΑΕ, ζητήματα που προκύπτουν σε περιπτώσεις μεταγενέστερης διανομής ή μεταβίβασης συμμετοχών στην ΕΑΕ, κ.λπ.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που διατηρούν ΕΑΕ με τις προϋποθέσεις των υπόψη διατάξεων.