Ε. 2020 /24-02-2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του νόμου 4890/2022 (ΦΕΚ Α’ 23) «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες, φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” (A’ 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»- Τροποποίηση των Ε.2114/20.7.2020 και Ε.2125/31.7.2020 εγκυκλίων Διοικητή ΑΑΔΕ- Παροχή οδηγιών.

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του νόμου 4890/2022 (ΦΕΚ Α’ 23) «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες, φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” (A’ 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»., την τροποποίηση των Ε.2114/20.7.2020 και Ε.2125/31.7.2020 εγκυκλίων Διοικητή ΑΑΔΕ και παροχή σχετικών οδηγιών εφαρμογής.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13, με τις οποίες επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος στα επιβατικά αυτοκίνητα, της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν.2960/01, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Εuro 5b και στα φορτηγά αυτοκίνητα των περ. β΄, γ΄, ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν.2960/01 και τις μεταχειρισμένες βάσεις αυτών, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων και Εuro 5b.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν τους εισαγωγείς – εμπόρους μεταχειρισμένων οχημάτων και τις τελωνειακές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα εφαρμόσουν τις κοινοποιούμενες διατάξεις.