Ε. 2026 /13-04-2023

Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων των άρθρων 4 έως 13 του Μέρους Β', Κεφαλαίου Α' «Πλαίσιο Ρύθμισης Οφειλών», του  ν. 5036/2023 «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» (Α' 77) και της Α. 1047/2023 (Β' 2293) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών.

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή  των άρθρων 4 έως 13 του ν.5036/2023 (Α΄77) αναφορικά με τη ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση των ανωτέρω άρθρων, τα αποτελέσματα υπαγωγής σε αυτή καθώς και λοιπά στοιχεία της ρύθμισης.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Φυσικά και νομικά πρόσωπα με βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./ Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ ΚΕ.Β.ΕΙΣ.