Ε. 2037 /26-05-2023

Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική μεταχείριση της καταβαλλόμενης στους Ευρωβουλευτές της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποζημίωσης,  μετά την έκδοση της με αριθ. 431/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και την προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12 του ν. 4172/2013 (Α' 167) με τη παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 5036/2023 (Α' 77)

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) Αντικείμενο
Η παροχή διευκρινίσεων για τη φορολογική μεταχείριση της καταβαλλόμενης, στους Ευρωβουλευτές της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποζημίωσης, μετά την έκδοση της με αριθ. 431/2023 απόφασης του ΣτΕ, για τα φορολογικά έτη 2021 και προηγούμενα και την προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, εφεξής «ΚΦΕ») με την παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 5036/2023 για τα φορολογικά έτη 2022 και επόμενα.

Β) Περιεχόμενο
Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι, η καταβαλλόμενη, στους Ευρωβουλευτές της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποζημίωση, για τα φορολογικά έτη 2021 και προηγούμενα, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, ούτε στην κατ’ άρθρο 43Α του ΚΦΕ ειδική εισφορά αλληλεγγύης, μετά την έκδοση της με αριθ. 431/2023 απόφασης του ΣτΕ και παρέχονται οδηγίες για την υποβολή και εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων για τις περιπτώσεις που τα ποσά αυτά δηλώθηκαν και φορολογήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Επίσης, επισημαίνεται ότι η αποζημίωση αυτή, για τα φορολογικά έτη 2022 και επόμενα, φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του ν. 5036/2023.

Γ) Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα αφορά φυσικά πρόσωπα Ευρωβουλευτές της Ελλάδας.