Ε. 2044 /19-06-2024

Παροχή διευκρινίσεων περί της υποχρεωτικής διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS) των οντοτήτων με τα ταμειακά τους συστήματα και την ΑΑΔΕ

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Εγκύκλιος που αφορά την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διασύνδεση των τερματικών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS) που διαθέτουν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 με τα ταμειακά τους συστήματα και τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ βάσει του άρθρου 17 ν. 5104/2024 ΚΦΔ.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με τη διασύνδεση των Μέσων Πληρωμών που διαθέτουν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 με τα ταμειακά τους συστήματα και την ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα για τις υπόχρεες οντότητες, το εύρος των συναλλαγών και τις εξαιρέσεις από την εν λόγω υποχρέωση. 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
•    Οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 υπόχρεες σε χρήση
     τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών 
•    Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers)
•    Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs)
•    Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων
•    Οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και
     εμπορία ΦΗΜ
•    Οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής και της
     τεχνικής υποστήριξης Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης
    (ERP)
•    Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ