Ε. 2049 /04-07-2024

Kοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/283 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, όσον αφορά μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1504 της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2022 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών για τις πληρωμές (CESOP) για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/283 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1504 της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2022 για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών για τις πληρωμές (CESOP) για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.


Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με τους ανωτέρω Κανονισμούς, οι οποίοι έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, προβλέπεται η δημιουργία του CESOP, τα τεχνικά μέτρα για τη δημιουργία του και τη συντήρησή του, τα καθήκοντα της Επιτροπής για την τεχνική διαχείρισή του, η σύνδεση και συνολική διαλειτουργικότητα μεταξύ του CESOP και των εθνικών ηλεκτρονικών συστημάτων, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των δεδομένων στο σύστημα από τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών, οι πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με τους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στο CESOP και οι διαδικασίες σχετικά με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την ανάπτυξη και λειτουργία του CESOP.


Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.