Ε. 2073 /23-11-2023

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Παροχή οδηγιών για τη διασφάλιση της απαγόρευσης εισαγωγής στην Ε.Ε προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που μεταποιούνται σε τρίτη χώρα και περιέχουν προϊόντα σιδήρου και χάλυβα καταγωγής Ρωσίας.

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Εγκύκλιος  που αφορά στην παροχή οδηγιών, σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, για την διασφάλιση της απαγόρευσης εισαγωγής προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που μεταποιούνται σε τρίτη χώρα και περιέχουν προϊόντα σιδήρου και χάλυβα καταγωγής Ρωσίας, στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής των  περιοριστικών μέτρων που θεσπίστηκαν λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για τη διασφάλιση της απαγόρευσης εισαγωγής προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που μεταποιούνται σε τρίτη χώρα και περιέχουν προϊόντα σιδήρου και χάλυβα καταγωγής Ρωσίας με στόχο  την ορθή εφαρμογή των  περιοριστικών μέτρων που θεσπίστηκαν, λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. Επισημαίνεται ότι τα μέτρα εισαγωγών  είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα TARIC και συνδεδεμένα με τους κωδικούς εμπορευμάτων. 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα απευθύνεται στους τελωνειακούς υπαλλήλους ελέγχου και επιβολής των απαγορεύσεων-περιορισμών, στους υπαλλήλους με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής των τελωνειακών διαδικασιών και στους οικονομικούς φορείς που συναλλάσσονται με τις τελωνειακές αρχές.