Ε. 2075 /04-12-2023

Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2602 της Επιτροπής για την αποδοχή αίτησης για μεταχείριση νέου παραγωγού-εξαγωγέα όσον αφορά τα οριστικά μέτρα αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ορισμένων συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/191.

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Εγκύκλιος κοινοποίησης άρθρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2602 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2023.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται τα άρθρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2602 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την αποδοχή αίτησης για μεταχείριση νέου παραγωγού-εξαγωγέα όσον αφορά τα οριστικά μέτρα αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν  κατά την εισαγωγή ορισμένων συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής ΛαΙκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται στους τελωνειακούς υπαλλήλους, στους τελωνειακούς αντιπροσώπους, σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες τελωνείων και στις Αρμόδιες Αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού.