Ε. 2076 /20-10-2022

Φορολογική μεταχείριση αφανούς εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α' 167).

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά τη φορολογική μεταχείριση της αφανούς εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013 (ΚΦΕ).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση της αφανούς εταιρείας, σύμφωνα με τον ΚΦΕ.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά τους εταίρους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες (εμφανείς και αφανείς) τυχόν υφιστάμενων αφανών εταιρειών.