Ε. 2083 /07-12-2022

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών του.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1) Προϋποθέσεις, χρόνος επέλευσης, έκταση και συνέπειες της απαλλαγής 2) Ανατροπή της απαλλαγής του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών του λόγω άσκησης αίτησης έκπτωσης 3) Προϋποθέσεις διαγραφής οφειλών από τις οποίες απαλλάσσεται ο οφειλέτης

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οφειλέτες με χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία ρυθμίζονται δυνάμει δικαστικής απόφασης στο πλαίσιο του ν. 3869/2010 - Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ