Ε. 2178 /10-09-2021

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4818/2021 (Α΄124) καθώς και της υπό στοιχεία Α. 1181/06-08-2021  (Β΄3811) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ.