Ε. 2179 /14-09-2021

Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1180/06-08-2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που χρησιμοποιείται: α) αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και β) για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» (Β΄3751).

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1180/06-08-2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Όροι και διατυπώσεις για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που χρησιμοποιείται: α) αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και β) για την παρασκευή πρώτων  υλών των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους, κατ’ εφαρμογή  της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» (B΄3751).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με τις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζονται εκ νέου οι όροι και οι διατυπώσεις για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιείται αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση. Επιπλέον με την εν λόγω κοινοποιούμενη απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής από τον Ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης όταν αυτή χρησιμοποιείται για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους. Οι νέες αυτές ρυθμίσεις καθορίζονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ) της παρ.1του άρθρου 83 του ν.2960/01 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ του ν.4758/2020 (Α΄242) σύμφωνα με το οποίο η απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης η οποία χρησιμοποιείται στην παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση εφαρμόζεται και στην παραγωγή πρώτων υλών των φαρμάκων αυτών.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν είτε άδεια παραγωγής και άδεια κυκλοφορίας φαρμάκων είτε άδεια κυκλοφορίας φαρμάκων, για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την αιθυλική αλκοόλη για την παραγωγή των ως άνω φαρμάκων ή δραστηριοποιούνται στην παρασκευή πρώτων υλών φαρμάκων.