Ε. 2182 /21-09-2021

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 109143 ΕΞ 2021 (ΥΕΚ Β΄4103/8.9.2021) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από πυρκαγιές.