Α. 1023 /28-02-2023

myDATA - Σχετικές διατάξεις
 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση που αφορά την τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ««Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’2470).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η παρούσα απόφαση επικαιροποιεί την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ. Συνοπτικά  τροποποιούνται τα κάτωθι:  

  • Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 σχετικά με το χρόνο διαβίβασης για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ.  
  • Τροποποίηση των περ. γ’ και δ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 σχετικά με τον χρονικό ορίζοντα διαβίβασης των δεδομένων των εν λόγω συναλλαγών από τις οντότητες-λήπτριες των υπηρεσιών.
  • Τροποποίηση της  υποπερ. γα’ της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 4, σχετικά με τα ακαθάριστα έσοδα που θα λαμβάνονται υπόψη για τα όρια χρήσης της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης για το έτος 2023.
  • Τροποποίηση των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 5 σχετικά με τον χρονικό ορίζοντα διαβίβασης των δεδομένων των οντοτήτων οι οποίες διαβιβάζουν αυτά συγκεντρωτικά.
  • Τροποποίηση του άρθρου 7, σχετικά με τη διαδικασία διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA για τα έτη 2021, 2022 και 2023.
  • Επικαιροποίηση του Παραρτήματος της Α.1138/2020, σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ Αγροτών Ειδικού καθεστώτος άρθρου 41 κώδικά ΦΠΑ και των συναλλαγών εσόδων λιανικής ΦΗΜ.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.