Α. 1090 /05-07-2022

myDATA - Σχετικές διατάξεις
 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470) και άλλες ρυθμίσεις.

Περίληψη Απόφασης

A) ANTIKEIMENO
Απόφαση που αφορά την τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’2470).

B) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η παρούσα απόφαση επικαιροποιεί την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ. Συνοπτικά  τροποποιούνται τα κάτωθι:  

 • Επικαιροποίηση ορισμών «Σύνοψη παραστατικού» για τις περιπτώσεις ανάλυσης ειδών και «Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης» για τις περιπτώσεις που διαβιβάζει δεδομένα για τον ίδιο.
 • Προσθήκη ορισμών  «Απώλεια Διασύνδεσης» και «Τύποι Παραστατικών myDATA».
 • Τροποποίηση της  παρ. 1 του άρθρου 4 σχετικά με τις περιπτώσεις ανάλυσης ειδών.
 • Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 σχετικά με τον τρόπο διαβίβασης εσόδων λιανικής.
 • Προσθήκη περίπτωσης ζ΄ στην παρ. 4 του άρθρου 4 σχετική με την απόκλιση διαβίβασης δεδομένων.
 • Τροποποίηση των υποπερ. γα’ και γβ’ της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 4, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των ορίων της ειδικής φόρμας καταχώρησης.
 • Τροποποίηση των περ. β’ και γ’ της παρ. 1, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 5, σχετικά με το χρόνο διαβίβασης των λογιστικών στοιχείων χονδρικών συναλλαγών μέσω λογισμικού (ERP) και ειδικής φόρμας καταχώρησης, των στοιχείων λιανικής μέσω Φ.Η.Μ., καθώς και των στοιχείων λιανικής χωρίς τη χρήση ΦΗΜ, μέσω λογισμικού (ERP).
 • Τροποποίηση της  παρ.5 του άρθρου 5 με την αναγραφή της σχετικής απόφασης διασύνδεσης ΦΗΜ (Α.1171/2021).
 • Προσθήκη παραγράφου 6 στο άρθρο 5 σχετική με την ταυτοποίηση των παραστατικών και την απώλεια διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
 • Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 με σχετική αναφορά για τις χορηγούμενες, από το ΟΕΕ, άδειες λογιστή – φοροτεχνικού.
 • Τροποποίηση του άρθρου 7, σχετικά με τη διαδικασία διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA για το έτος 2021.
 • Επικαιροποίηση του Παραρτήματος της Α.1138/2022 σχετικά με Tax Free, Oss – Ioss, μερίσματα 5%, ΕΦΚ, τέλη κινητής τηλεφωνίας, εισφορά προστασίας περιβάλλοντος, τέλος ανακύκλωσης και λοιπές περιπτώσεις.
 • Απαλλαγή των πιστωτικών ιδρυμάτων από την υποχρέωση αποστολής δεδομένων σχετικών με την  με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν.1882/1990, δεδομένου ότι η υποχρέωση αποστολής των ως άνω πληροφοριών εκπληρώνεται με την αποστολή δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014.
 • Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.