Α. 1170 /30-11-2022

myDATA - Σχετικές διατάξεις
 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1084/23.6.2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS» (Β'1943).

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1084/23.6.2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS» (Β'1943

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την απόφαση προστίθεται παράγραφος 2α στην απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1084/2016 και προβλέπεται ότι για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 5/12/2022 και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1/1/2022 και εφεξής, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προσυμπληρώνει τις κατηγορίες εκροών και εισροών με τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, και του χαρακτηρισμού αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η απόφαση αφορά υποκείμενους στο φόρο και υπόχρεους σε δήλωση ΦΠΑ που διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της  ΑΑΔΕ.