Α. 1188 /30-12-2022

myDATA - Σχετικές διατάξεις
 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’2470), όπως ισχύει.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση που αφορά την τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ««Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’2470).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η παρούσα απόφαση επικαιροποιεί την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ. Συνοπτικά  τροποποιούνται τα κάτωθι:  

  • Τροποποίηση της  παρ. 1 του άρθρου 2 σχετικά με την προαιρετική διαβίβαση δεδομένων για τα έτη 2021, 2022 από τις οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).
  • Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 σχετικά με το χρόνο διαβίβασης για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ.  
  • Τροποποίηση των περ. γ’ και δ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 σχετικά με τον χρονικό ορίζοντα διαβίβασης των δεδομένων των εν λόγω συναλλαγών από τις οντότητες-λήπτριες των υπηρεσιών.
  • Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 4 σχετικά με τη διαδικασία διαβίβασης δεδομένων στην περίπτωση εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, τα οποία προκύπτουν μετά από εκκαθάριση συναλλαγών χονδρικής και λιανικής  (π.χ. αμοιβών, διάθεσης εισιτηρίων κ.α.).
  • Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 4 σχετικά με τους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
  • Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 σχετικά με το χρόνο διαβίβασης της σύνοψης παραστατικών χονδρικών/λιανικών συναλλαγών μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογισμικό, ERP), καθώς και μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης.
  • Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 5 σχετικά με τη δυνατότητα να υπάρχει δισδιάστατος γραμμωτός QR code στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδονται, είτε με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό ERP), είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ (timologio).
  • Τροποποίηση του άρθρου 7, σχετικά με τη διαδικασία διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA για τα έτη 2021, 2022.
  • Επικαιροποίηση του Παραρτήματος της Α.1138/2020 σχετικά, αρ. κυκλοφορίας λοιπών μεταφορικών μέσων, σύνθετες συναλλαγές αλλοδαπής, δικαιούχοι του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. με αρ. 139818 ΕΞ2022/28.09.2022 (Β’5083), έσοδα λιανικής ξενοδοχείων, Αγορά αγροτικών αγαθών_3.1, ΑΦΜ λοιπών συσχετιζόμενων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014.

          Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.