Ο. 3006 /02-02-2024

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 6, 19, 34, 60, 63 και 64 του ν. 5083/2024 (Α΄ 12) με τίτλο «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Περίληψη οδηγίας

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 6, 19, 34, 60, 63 και 64 του ν.5083/2024 (Α΄12) με τίτλο «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των κάτωθι διατάξεων του ν. 5083/2024: 
i) της παρ. 6 του άρθρου 13 «Διαδικασία ψηφοφορίας»
ii) του άρθρου 19 «Αποζημιώσεις Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, Επιτροπής Ψηφοδελτίων Επιστολικής Ψήφου, του Γενικού Εφόρου και των Βοηθών Γενικού Εφόρου»
iii) του άρθρου 34 «Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και απαλλαγή φόρου, εισφοράς ή κράτησης υπέρ τρίτων – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 58 π.δ. 26/2012»
iv) του άρθρου 60 «Ποσοστό παρακράτησης εσόδων υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού από τα τέλη του άρθρου 1 του ν. 339/1976 – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 1 του ν. 339/1976»
v)του άρθρου 63 «Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Αντικατάσταση άρθρου 47 ν. 5035/2023»
vi) του άρθρου 64 «Έναρξη ισχύος» 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
i) Με την παρ. 6 του άρθρου 13 θεσπίζεται το ακατάσχετο, αφορολόγητο και ασυμψήφιστο του ποσού που καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του εκλογέα σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρέωσης του Υπουργείου Εσωτερικών με το κόστος επιστροφής του φακέλου επιστροφής της επιστολικής ψήφου.
ii) Με την παρ. 1 του άρθρου 19 θεσπίζεται η καταβολή αποζημίωσης των Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, της Επιτροπής Ψηφοδελτίων Επιστολικής Ψήφου, του Γενικού Εφόρου και των Βοηθών Γενικού Εφόρου και με την παρ. 2 αυτού θεσπίζεται το ακατάσχετο, αφορολόγητο και ασυμψήφιστο της αποζημίωσης της παρ. 1.
iii) Με το άρθρο 34 θεσπίζεται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου, εισφοράς ή κράτησης υπέρ τρίτων  της ημερήσιας αποζημίωσης των μελών των εφορευτικών επιτροπών και τροποποιείται η παρ. 8 άρθρου 58 π.δ. 26/2012.
iv) Mε την παρ. 1 του άρθρου 60 προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο 1 του ν. 339/1976 (Α΄136) και ορίζεται ποσοστό παρακράτησης και απόδοσης στον ΑΛΕ 1440103001 του κρατικού προϋπολογισμού ύψους πέντε τοις εκατό (5%), κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στο άρθρο 98 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), επί των εσόδων από την είσπραξη των τελών της παρ.  1 του ιδίου άρθρου. Περαιτέρω, με την παρ. 2 του άρθρου 60 ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρ. 1 του ίδιου άρθρου από τη δημοσίευση της υπ’ αρ. 1209/22.12.2023 κοινή απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (Β΄7332).
v) Με το άρθρο 63 προστίθεται περ. δ) στο άρθρο 47 του ν. 5035/2023 και θεσπίζεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1465 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2023 «σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης για τους γεωργικούς τομείς που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων» (L 180).
vi) Με το άρθρο 64 ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου.