Ο. 3010 /16-02-2023

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69, 72 και 73 του ν. 5016/2023 (Α’ 21/04.02.2023) «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Περίληψη Οδηγίας

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69, 72 και 73 του ν. 5016/2023 (Α’ 21) «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων:

Άρθρο 69 «Διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής αποζημιώσεων δικηγόρων νομικής βοήθειας που προκύπτουν από ειδικά γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από 1.1.2019 έως 31.12.2022».

Άρθρο72 «Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενίσχυσης βάσει του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»».

Άρθρο 73 «Έναρξη ισχύος».

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το άρθρο 69 αφορά τους δικηγόρους και συγκεκριμένα τη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής αποζημίωσης λόγω παροχής υπηρεσιών νομικής βοήθειας που προκύπτουν από ειδικά γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από 01.01.2019 έως και 31.12.2022.

Το άρθρο 72 αφορά τους γεωργούς και τις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το άρθρο 73 αφορά την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου.