Ο. 3017 /15-03-2023

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 30 και των άρθρων 37 και 54 του ν. 5029/2023 («Ζούμε Αρμονικά Μαζί - Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις», Α' 55/10.3.2023).

Περίληψη Οδηγίας

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 30 και των άρθρων 37 και 54 του ν. 5029/2023.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5029/2023:
α) παρ. 3 του άρθρου 30 «Ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 51, άρθρων 232 και 237, παρ. 1 άρθρου 241, παρ. 1 άρθρου 242, άρθρου 243, παρ. 3 άρθρου 246 και άρθρων 252, 255 και 473 ν. 4957/2022».
β) άρθρου 37 «Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες - Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών - Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 241 ν. 4823/2021».
γ) άρθρου 54  «Έναρξη ισχύος».

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Το άρθρο 30 αφορά στους δικαιούχους των υποτροφιών αριστείας και των ανταποδοτικών υποτροφιών που χορηγούνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.
β) To άρθρο 37 αφορά σε μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.
γ) Το άρθρο 54 αφορά στην έναρξη ισχύος του ν. 5029/2023.