Ο. 3021 /23-03-2023

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 14, 82, 124 και 134, του ν.5034/2023 (Α’ 69) «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Περίληψη Οδηγίας

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 14, 82, 124 και 134 του ν.5034/2023.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5034/2023:
Άρθρο 14: «Απαλλαγές»
Άρθρο 82: «Παράταση αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού covid-19»
Άρθρο 124: «Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19 – Αντικατάσταση παρ. 1Α άρθρου 21 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
Άρθρο 134: « Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι διατάξεις του άρθρου 14 αφορούν τις απαλλαγές του νομικού προσώπου Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ”» από εισφορές, φόρους και τέλη.
Οι διατάξεις του άρθρου 82 αφορούν σε παράταση αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού covid-19.
Οι διατάξεις του άρθρου 124, οι οποίες αναφέρονται στην εφαρμογή μηδενικού συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού COVID- 19 έως και τις 31.12.2023, αφορούν στους υποκείμενους στον φόρο που προβαίνουν στην αγορά των εν λόγω εμβολίων.
Οι διατάξεις του άρθρου 134 αφορούν στην έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου.