Ο. 3053 /13-09-2023

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πρώτου και του άρθρου τρίτου της ΠΝΠ της 10ης Σεπτεμβρίου 2023 (A΄150) «Επείγουσες διατάξεις για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη μετάθεση της ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Περίληψη Οδηγίας

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πρώτου και του άρθρου τρίτου της ΠΝΠ της 10ης  Σεπτεμβρίου 2023 (Α΄150) «Επείγουσες διατάξεις για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη μετάθεση της ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».  

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων της ΠΝΠ της 10ης Σεπτεμβρίου 2023 (Α΄150):
i) άρθρου πρώτου «Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της κακοκαιρίας «Daniel»»
ii) άρθρου τρίτου «Έναρξη ισχύος» 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
i) Η παρ. 1 του άρθρου πρώτου αφορά στην αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και νομικών οντοτήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
ii) Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου αφορά στην αναστολή των προθεσμιών άσκησης ενδίκων μέσων, βοηθημάτων και αντιρρήσεων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
iii) Το άρθρο τρίτο αφορά στην έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων της ΠΝΠ.