Ο. 3054 /14-09-2023

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3-30, 38 και 45 του ν. 5047/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία, την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α' 147).

Περίληψη Οδηγίας

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3 έως 30, 38 και 45 του ν. 5047/2023.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5047/2023:

i) άρθρα 3 έως και 17, 19, 24 και 25, με τα οποία βελτιώνονται υφιστάμενες διατάξεις του ν. 4170/2013 ως προς το πεδίο της διοικητικής συνεργασίας των κμ της ΕΕ, θεσπίζεται το πλαίσιο υποβολής πληροφοριών για εισόδημα που αποκτάται μέσω φορέων εκμετάλλευσης πλατφόρμας και αυτόματης ανταλλαγής αυτών μεταξύ των κμ της ΕΕ, εισάγονται οι Κοινοί Έλεγχοι ως νέο εργαλείο διοικητικής συνεργασίας και ενισχύεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 1 έως 25 του ν. 4170/2013.

ii) άρθρο 18 «Αμοιβαία διοικητική συνδρομή - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 29 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (παρ. 16 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

iii) άρθρο 20 «Κυρώσεις για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που υποβάλλονται από Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας - Προσθήκη άρθρου 54 ΙΑ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (παρ. 19 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

iv) άρθρο 21 «Πληροφορίες από τρίτους προς τη Φορολογική Διοίκηση — Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 15 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» v) άρθρο 22 «Εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας —Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

vi) άρθρο 23 «Συμπλήρωση των κυρώσεων για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού - Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1 άρθρου 54Δ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

vii) άρθρο 26 «Διασύνδεση τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 15Β Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

viii) άρθρο 27 «Υποχρεώσεις οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας – Προσθήκη άρθρου 15Γ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

ix) άρθρο 28 «Διαδικαστικές παραβάσεις σχετικά με τα τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης – Προσθήκη περ. ιη) στην παρ. 1 και περ. ια) στην παρ. 2 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

x) άρθρο 29 «Κυρώσεις περί μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης – Προσθήκη άρθρου 54ΙΒ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

xi) άρθρο 30 «Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων για το έτος 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2023 - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 17 ν. 2130/1993)

xii) άρθρο 38 «Παράταση διαδικασιών ειδικής διαχείρισης των εταιρειών άρθρου 76 ν. 4307/2014.

xiii) άρθρο 45 «Έναρξη ισχύος».

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

i) Τα άρθρα 3 έως και 17, καθώς και το άρθρο 25, αφορούν όλους όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία της διοικητικής συνεργασίας Ελλάδας - κμ της ΕΕ και τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

ii) Το άρθρο 18 αφορά τις Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.

iii) Το άρθρο 19 αφορά τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, τους ενδιαμέσους και τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

iv) Τα άρθρα 20 και 22 αφορούν τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και τις Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.

v) Τα άρθρα 21 και 23 αφορούν τους Διαχειριστές Ψηφιακών Πλατφορμών και τις Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.

vi) Το άρθρο 24 αποσαφηνίζει τις οργανωτικής φύσεως έννοιες στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 1 έως 25 του ν. 4170/2013 και εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ορίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4170/2013.

vii) Τα άρθρα 26, 27, 28 και 29 αφορούν υπόχρεες σε χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, Παρόχους Μέσων Πληρωμών και Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

viii) Το άρθρο 30 αφορά όλους όσους εμπλέκονται στη διαδικασία απόδοσης και ελέγχου των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων του αρ. 1 του ν. 339/1976, όπως δήμους, λογιστές, ελεγκτικές αρχές.

ix) Το άρθρο 38 αφορά διαδικασίες ειδικής διαχείρισης επιχειρήσεων κατ’ άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014, οι οποίες τελούν ήδη σε παράταση κατ’ εφαρμογή του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 76 του ίδιου νόμου. x) Το άρθρο 45 αφορά την έναρξη ισχύος του ν. 5047/2023.