Ο. 3067 /09-11-2023

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 24 του ν. 5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις» (Α'183/03.11.2023).

Περίληψη οδηγίας

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 24 του ν. 5062/2023.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5062/2023: α) άρθρο 21 «Ενίσχυση για γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023». β) άρθρο 24 »Έναρξη ισχύος».

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το άρθρο 21 αφορά σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που είχαν ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023. Το άρθρο 24 αφορά στην έναρξη ισχύος του ν. 5062/2023.