Ο. ΔΕΑΦ 1000076 ΕΞ 2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων  2, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 77, 97, 147, 148, 149 και 186 του ν.4876/2021 (Α’ 251) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Περίληψη Οδηγίας

 Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων:
α) 2 του Κεφαλαίου Α’ «Ρυθμίσεις για το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19» του Μέρους Α’ «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας»
β) 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54 και 55 του Kεφαλαίου Α’ «Επείγουσες φορολογικές διατάξεις» του Μέρους Β’ « Άλλες επείγουσες διατάξεις»
γ) 77 του Κεφαλαίου Δ΄ «Επείγουσες χωροταξικές, πολεοδομικές διατάξεις και ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος» του Μέρους Β’ «Άλλες επείγουσες διατάξεις»
δ) 97 του Κεφαλαίου Η΄ «Επείγουσες διατάξεις για τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης» του Μέρους Β’ «Άλλες επείγουσες διατάξεις»
ε) 147, 148, 149 του Kεφαλαίου ΙΕ΄«Λοιπές οικονομικές αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις» του Μέρους Β’ «Άλλες επείγουσες διατάξεις»
στ) 186 του Μέρους Γ’ «Έναρξη ισχύος».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της οδηγίας είναι η κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με:
α) το ακατάσχετο, ανεκχώρητο και ασυμψήφιστο της αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών, δικαιούχων αποζημίωσης για τη διενέργεια εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
β) την απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου 2021 και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη,
γ) την παράταση της αναστολής επιβολής φόρου δωρεάς σε κοινωφελή νομικά πρόσωπα μέχρι τις 30.06.2022,
δ) την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που συντάσσονται από 1.1.2022 έως 31.1.2022,
ε) την τροποποίηση του άρθρου 15 του ΚΦΕ σχετικά με την παροχή κινήτρων για την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, στ) την παράταση της προθεσμίας εξέτασης των αιτήσεων και έκδοσης αποφάσεων για την υπαγωγή στο άρθρο 5Γ του ΚΦΕ,
ζ) τη μεταβολή του χρόνου έναρξης ισχύος του άρθρου 48Α του ΚΦΕ,
η) την τροποποίηση του άρθρου 16 του ν.4714/2020 (Α’148) αναφορικά με την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών,
θ) το ακατάσχετο, ανεκχώρητο και ασυμψήφιστο των εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς,
ι) τη ρύθμιση ζητημάτων του Γηροκομείου Αθηνών ια) την φορολογική μεταχείριση της μεταβίβασης των μετοχών της ΔΕΗ ΑΕ από το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. ΑΕ (άρθρο 2 ν.3986/2011),
ιβ) την επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2022,
ιγ) τη διαγραφή απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τον Ο.Σ.Ε.
ιδ) την παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα είδη και υπηρεσίες
ιε) την επέκταση της μείωσης τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2022 ιστ) την εφαρμογή της εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος σε ορισμένα προϊόντα μιας χρήσης

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το άρθρο 2 αφορά ιδιώτες ιατρούς δικαιούχους αποζημίωσης για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19. Τα άρθρα 45, 47 και 49 αφορούν σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα υποκείμενα σε φόρους κεφαλαίου. Το άρθρο 46 αφορά στον εφαρμοζόμενο συντελεστή Φ.Π.Α. για ορισμένα είδη και υπηρεσίες Το άρθρο 50 καταλαμβάνει φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Το άρθρο 51 καταλαμβάνει φυσικά πρόσωπα – κατοίκους αλλοδαπής που αιτούνται την υπαγωγή τους στο άρθρο 5Γ του ΚΦΕ. Το άρθρο 52 καταλαμβάνει νομικά πρόσωπα. Το άρθρο 53 αφορά στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων. Το άρθρο 54 αφορά σε ζητήματα της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Το άρθρο 55 αφορά σε φυσικά πρόσωπα δικαιούχους εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς. Το άρθρο 77 αφορά σε ζητήματα εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος. Το άρθρο 97 αφορά σε ρυθμίσεις ζητημάτων του Γηροκομείου Αθηνών. Το άρθρο 147 αφορά στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Το άρθρο 148 αφορά σε επιχειρήσεις. Το άρθρο 149 αφορά στον Ο.Σ.Ε.