Ο ΔΤΔ Γ 1090271 ΕΞ 2022 /20-09-2022

Κοινοποίηση διατάξεων του Μέρους Β' «Άσκηση τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου» του Νόμου 4955/2022 (ΦΕΚ 139 Α’).

Περίληψη Οδηγίας

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία που αφορά την κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 26 έως και 46 του Ν. 4955/2022 (ΦΕΚ 139Α΄) που αναφέρονται στην άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και στη ρύθμιση του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου και την παροχή σχετικών οδηγιών εφαρμογής.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα οδηγία κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 26 έως και 46 του Ν.4955/2022 (ΦΕΚ 139Α΄) που αναφέρονται στην άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και στη ρύθμιση του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου. Ειδικότερα καθορίζονται:
α) οι όροι διενέργειας των τελωνειακών διατυπώσεων από τελωνειακό αντιπρόσωπο και η ευθύνη αυτού,
β) οι αρμόδιες διοικητικές αρχές εποπτείας των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων και τήρησης του Μητρώου αυτών,
γ) οι όροι χορήγησης της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και οι λόγοι αναστολής, ανάκλησης και ακύρωσης αυτής δ) οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων
ε) η πειθαρχική εξουσία, τα πειθαρχικά όργανα και οι πειθαρχικές ποινές για τους επαγγελματίες τελωνειακούς αντιπροσώπους σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον σχετικό νόμο.
στ) Οι μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής του Ν.4955/2022 (ΦΕΚ 139Α΄).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στους τελωνειακούς υπαλλήλους, στα πρόσωπα που ενεργούν ως τελωνειακοί αντιπρόσωποι καθώς και σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα ενδιαφέρεται να ορίσει τελωνειακό αντιπρόσωπο για τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές.