ΠΟΛ. 1027 /12-02-2018

Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 – Α΄ 153) με τους ν. 4446/2016 (Α΄240), ν. 4472/2017 (Α΄ 74), ν. 4491/2017 (Α΄ 152) και ν. 4512/2018 (Α΄5): Επισήμανση βασικών μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή οδηγιών
ΣΧΕΤ:
1. Το υπ’ αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1189783 ΕΞ/29-12-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
2. Το υπ’ αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1167733 ΕΞ/9-11-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
3. Η εγκύκλιος οδηγία ΠΟΛ 1017/2018 της Υπηρεσίας μας