ΠΟΛ. 1049 /08-03-2018

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του Μέρους Πρώτου του ν. 4446/2016 (Α΄ 240/22-12-2016) και το άρθρο 14 του ν. 4491/2017 (Α΄ 152/13-10-2017)

ΣΧΕΤ: Οι υπ’ αρ. ΠΟΛ 1087/2010, ΠΟΛ 1188/2012, ΠΟΛ 1068/2013, ΠΟΛ 1066/2016 εγκύκλιοι