Ειδικό καθεστώς άρθρου 39Β

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε αυτόματα τη Δήλωση Ένταξης στο Ειδικό Καθεστώς του Άρθρου 39β του Κώδικα Φ.Π.Α.

Σχετικές Διατάξεις