Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή υπηρεσίας α) λήψης ΑΦΜ, β) λήψης κλειδαρίθμου, γ) λήψης ΑΦΜ και κλειδαρίθμου μέσω βιντεοκλήσης - myAADElive

[English version]

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη χρήση της υπηρεσίας myAADElive για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας προκειμένου α) να λάβετε ΑΦΜ, β) να λάβετε τον κλειδάριθμό σας εξ αποστάσεως, γ) να λάβετε ΑΦΜ και κλειδάριθμο στο ίδιο ραντεβού, λαμβάνει χώρα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την ΑΑΔΕ υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της (άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε και παρ. 3 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων) σύμφωνα με τις Αποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1082/2020 (Β 1303) «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet» και ΠΟΛ 1006/31.12.2013 (Β 19/2014) «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/ Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύουν.

Αποκλειστικός σκοπός της επεξεργασίας είναι η επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς σας, η διενέργεια ελέγχου ταυτοπροσωπίας και η ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως διαδικασίας. Η χρήση της υπηρεσίας είναι προαιρετική και διατηρείτε εναλλακτικώς τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας στη Δ.Ο.Υ..

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ΑΑΔΕ στις περιπτώσεις αυτές, συλλέγονται από εσάς, είναι συναφή, κατάλληλα και αναγκαία για τους ρητούς και νόμιμους σκοπούς της ταυτοποίησης και τεκμηρίωσης αυτής και συνίστανται στο υλικό καταγραφής ήχου και εικόνας της μέσω βιντεοκλήσης συνέντευξής σας με τον αρμόδιο υπάλληλο της ΑΑΔΕ. Κατά τη συνέντευξη αυτή θα σας ζητηθεί α) να αναφέρετε προς επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας κατόπιν αντιπαραβολής με τα αντίστοιχα τηρούμενα στοιχεία στο υποσύστημα μητρώου του πληροφοριακού συστήματος Taxis, τα ακόλουθα στοιχεία σας: ΑΦΜ, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό Δ.Α.Τ. ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοποίησης, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου και β) να επιδείξετε τα έγγραφα ταυτοποίησης. Τα στοιχεία της ταυτότητάς σας θα επιβεβαιωθούν και μέσω διαλειτουργικότητας με το αρχείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Εφόσον παράσχετε τη συναίνεσή σας κατόπιν σχετικής ερώτησης του αρμόδιου υπαλλήλου της ΑΑΔΕ, η ΑΑΔΕ θα συλλέξει από εσάς και θα επεξεργαστεί επιπλέον προσωπικά σας δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς.

Η ΑΑΔΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την τήρηση του απορρήτου και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να διασφαλίζεται με κάθε τρόπο η προστασία τους από απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή άλλη αθέμιτη επεξεργασία. Τα δεδομένα θα τηρηθούν αποκλειστικά για λόγους τεκμηρίωσης της συγκεκριμένης συναλλαγής για διάστημα 10 ετών. Κατά την επεξεργασία δεν λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη απόφαση. Ως υποκείμενο των δεδομένων διατηρείτε βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων τα δικαιώματα των αρ. 13 -  18, 21 και 77 ΓΚΠΔ. 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΑΑΔΕ παρακαλούμε όπως μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-prosopikoy-haraktira