Αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. από χώρες εκτός Ε.Ε.

  • Δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Αφορά επιχειρήσεις υποκείμενες στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένες στην Ε.Ε.
     
  • Not submitted electronically. It concerns businesses subject to tax that are not established in the E.U.
Σχετικές Διατάξεις