Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να καταχωρήσετε το εκμισθούμενο ακίνητο σας στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής καθώς επίσης και να υποβάλετε τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Short - Term Rental

From this application you can register your rented property on the “Short-Term Stay Property Registry” as well as submit the “Statement on Short-Term Stay”.

 

1
​​​

With the co-financing of Greece and European Union

Προθεσμίες / Deadlines
  • Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο».
  • Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» δύνανται να τροποποιούνται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και πριν την οριστικοποίηση του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».
  • Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από τον μισθωτή, υποβάλλεται αρχική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ακύρωση.
  • Το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» οριστικοποιείται το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
     
  • The “Statement on Short-Term Stay” is submitted until the 20th of the following month from the day of the tenant's departure from the "Property".
  • The "Statement on Short-Term Stay" may be amended until February 28 of the year of submission of income tax return and before the finalization of the "Short-Term Stay Property Registry".
  • In case of cancellation of a short-term rental and where, under the cancellation policy, payment of an amount of the rent by the tenant is provided for, an initial "Statement on Short-Term Stay" is submitted until the 20th of the month following the cancellation.
  • The “Short-Term Stay Property Registry” is finalized no later than February 28 of the year of submission of income tax returns.
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις / Frequently Asked Questions (FAQs)
Οδηγίες χρήσης / User manual
Βίντεο (Παρουσίαση Εφαρμογής) / Tutorial