Διαδικασία διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος νέων τροφίμων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του καν. (ΕΕ) 2015/2283, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων επαληθεύουν κατά πόσον το τρόφιμο που σκοπεύουν να διαθέσουν στην αγορά της Ένωσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

Εάν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων, έχοντας λάβει υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν είναι βέβαιοι εάν το τρόφιμο που σκοπεύουν να διαθέσουν στην αγορά της Ενωσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 2015/2283, συμβουλεύονται την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου προτίθενται να διαθέσουν για πρώτη φορά το υπό εξέταση τρόφιμο.

Η διαδικασία διαβούλευσης που πρέπει να ακολουθεί για τον προσδιορισμό του καθεστώτος του νέου τροφίμου περιγράφεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/456 της Επιτροπής.

Αρμόδια εθνική αρχή για τους σκοπούς του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/456 είναι η Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων του Γ.Χ.Κ. προκειμένου να εξετασθεί το κατά πόσον ένα τρόφιμο εμπίπτει στο καθεστώς του νέου τροφίμου θα πρέπει να κατατεθεί συνοδευτική επιστολή και τεχνικός φάκελος, όπως προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου novelfood-gr@gcsl.gr .

 

Αποφάσεις εθνικών αρμόδιων αρχών μετά τη διαδικασία διαβούλευσης