Έκδοση βεβαίωσης συμμόρφωσης / πιστοποιητικού ελεύθερης κυκλοφορίας (πώλησης) για την εξαγωγή προϊόντων προς τρίτες χώρες