Οίνος - Οινικά προϊόντα - Ξύδι

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ OINΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

 

Α. ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

1. ΕΙΔΙΚΗ (ΚΑΘΕΤΗ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α/Α

Αρ. Κανονισμού

Τίτλος Κανονισμού

Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

1

1308/2013

Για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

EE L 347 της 20/12/2013

2

606/2009

Για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται

EE L 193 της 24/07/2009

 

3

2019/33

Για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τους περιορισμούς στη χρήση, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την ανάκληση της προστασίας, καθώς και την επισήμανση και την παρουσίαση

EE L 9 της 11/01/2019

4

2019/34

Σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, το μητρώο προστατευόμενων ονομασιών, την ανάκληση της προστασίας και τη χρήση συμβόλων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά κατάλληλο σύστημα ελέγχων

EE L 9 της 11/01/2019

5

2018/273

Για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής

 

EE L 58 της 28/02/2018

 

6

2018/274

Για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής

EE L 58 της 28/02/2018

 

7

555/2008

Για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα

EE L 170 της 30/06/2008

8

251/2014

Για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου

 

EE L 84 της 20/03/2014

 

 

2. ΓΕΝΙΚΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Α/Α

Αρ. Κανονισμού

Τίτλος Κανονισμού

Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

1

1169/2011

Σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής

EE L 304 της 22/11/2011

2

178/2002

Για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

EE L 31 της 1.2.2002

3

Οδηγία 2007/45/ΕΚ

Για την θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα για την κατάργηση των οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου

EE L 247 της 5/09/2007

 

4

1333/2008

Κανονισμός που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

EE L 354 της 31.12.2008

5

1334/2008

Κανονισμός για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ

EE L 354 της 31.12.2008

 

 

 

 

Β. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.

 

Α/Α

Αριθμός απόφασης

Τίτλος

Δημοσίευση στο ΦΕΚ

 

1

 

Κ.Υ.Α. 3020196/2015/0098

 

Κωδικοί εμφιαλωτηρίων οίνων

 

Φ.Ε.Κ. 56/Β/28-01-1994

2

Κ.Υ.Α. 3013428/1114/0098

Κωδικοί εμφιαλωτηρίων οίνων

Φ.Ε.Κ. 549/Β/09-07-1996

3

Κ.Υ.Α. 392169/01-10-1999

Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου

Φ.Ε.Κ. 1985/Β/08-11-1999

 

4

 

Κ.Υ.Α. 321813/29-08-2017

Τροποποίηση της υπ’αριθ. 392169/1-10-1999 κοινής υπουργικής απόφασης περί γενικών κανόνων χρήσης του όρου «Τοπικός οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου

 

Φ.Ε.Κ. 1723/Β/29-08-2007

5

Π.Δ. 514/1979

Περί παραγωγής, ελέγχου και προστασίας των ρητινιτών οίνων

Φ.Ε.Κ. 157/Β/12-07-1979

6

K.Y.A. 352347/6670

Περί των γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων

Φ.Ε.Κ. 512/Β/22-09-1987

 

7

 

K.Y.A. 326182/6268

Περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRAND RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης

 

Φ.Ε.Κ. 584/Β/23-08-1988

 

8

 

K.Y.A. 280580/21-06-2005

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 326182/6268/1988 Κ.Υ.Α. περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRAND RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης καθώς και της υπ’ αριθμ. 352347/6670/1987 περί των γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων

 

Φ.Ε.Κ. 875/Β/28-06-2005

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΔΙ

 

 

1

Ν. 4303/2014

άρθρο έκτο

Παραγωγή και διάθεση ξυδιού

Φ.Ε.Κ. Α’ 231/17-10-2014

2

Ν. 4389/2016

άρθρο 67

Τροποποίηση του ν. 4303/2014 (Α΄ 231)

Φ.Ε.Κ. Α’ 94/27-05-2016

3

Διάταγμα 5-5-1928

Περί των όρων και υποχρεώσεων υπό τους οποίους επιτρέπεται η κατεργασία ξηράς σταφίδας εν γένει προς κατασκευή όξους.

Φ.Ε.Κ. Α’ 87/24-05-1928

 

4

 

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, Άρθρο 39

 

Ξύδι

 

5

Α.Υ.Ο. ΔΕΦΚΦ 1111872ΕΞ2016/21-07-2016

Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ.

 

Φ.Ε.Κ. Β’ 2375/02-08-2016

6

Α.Υ.Ο. ΔΕΦΚΦ 1171898ΕΞ2016/25-11-2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872ΕΞ2016/21-07-2016 (Β’ 2375) Α.Υ.Ο. «Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ.» και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (Β’ 1872) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»

 

Φ.Ε.Κ. Β’ 2375/02-08-2016